Beleidsplan Stichting Beheer Het Schild 2020-2022

Hier kunt u het beleidsplan downloaden (pdf).

Aard van de stichting

Stichting Beheer Het Schild (hierna: “Stichting Beheer”), werd op 30 maart 1904 opgericht en is gevestigd te Wolfheze, gemeente Renkum, alwaar kantoor wordt gehouden aan de Wolfhezerweg 101.

Volgens art. 2 van haar statuten, heeft Stichting Beheer ten doel, kort samengevat, het bevorderen in Nederland en elders in de wereld van de zorg voor visueel gehandicapten door middel van ontwikkeling en verbetering van verzorging, rehabilitatie, opleiding en wetenschappelijk onderzoek, door financiële ondersteuning en al hetgeen verder ter bereiking van deze doelstelling bevorderlijk kan zijn. In het bijzonder gaat het daarbij om de zorg voor blinden en slechtzienden  in het te Wolfheze aan vermeld adres geëxploiteerde zorgcentrum voor blinden en slechtzienden “Het Schild”.

Het zorgcentrum Het Schild is een speciaal voor slechtziende en blinde ouderen ingericht centrum met 120 woningen. De woningen in Het Schild zijn zorgwoningen die deels ingezet worden voor intramuraal verblijf (vanuit de Wlz) deels verhuurd worden in kader van scheiden wonen-zorg, de zogenaamde inleunwoningen. Het zorgcentrum is volledig ingericht en ingesteld op slechtzienden en blinden. Zo is het gebouw voorzien van heldere looplijnen en zijn er o.a. geleideleuningen, voelbare aanduidingen, aanpassingen in de verlichting, brailleteksten en contrasterende kleuren aangebracht. Er worden aangepaste activiteiten aangeboden en alle medewerkers worden getraind in de omgang met en begeleiding van mensen met een visuele beperking. Schriftelijke informatie wordt in Het Schild altijd beschikbaar gesteld in verschillende leesvormen (grootletter, braille, gesproken vorm) en elke woning is voorzien van een webbox, een special voor slechtzienden en blinden ontwikkeld communicatiesysteem (SNN, Schild Nieuws Net).

Het Schild levert, afhankelijk van de behoeftes en indicaties van de bewoners, begeleiding, dagbesteding, ondersteuning en persoonlijke verzorging en verpleging. Ook een tijdelijk verblijf kan ter beschikking gesteld worden.
Voorts verleent Stichting Beheer financiële ondersteuning aan instellingen, die zich bezighouden met de opleiding, preventie, genezing en wetenschappelijk onderzoek  op het gebied van oogzorg in Nederland en daarbuiten.

 

Ter ondersteuning van vele, uiteenlopende projecten heeft Stichting Beheer in de afgelopen jaren onder meer giften gegeven aan instellingen zoals de Vrienden van het UMC Utrecht, Stichting Steunfonds Uitzicht (ten behoeve van diverse wetenschappelijke onderzoeken), Voorleesdienst van Het Schild, Stichting leer anderen helpen, Stichting Light for the World (vroeger: Stichting Dark and Light), Stichting Eye Care Foundation, het Muzieum, St. Johns Eye Hospital en AMREF Flying Doctors voor projecten in en buiten Nederland.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat thans uit vijf personen, die hun werkzaamheden vrijwillig en belangeloos (zonder honorarium) verrichten. Eén van de bestuursleden is een oogarts.

De zittingstermijn van een bestuurder is 5 jaar. Herbenoeming is éénmaal mogelijk.

Werkwijze

Het bestuur vergadert een aantal keren per jaar. Het bestuurslid, belast met het secretariaat, maakt daarvan verslagen op. In de vergaderingen worden besluiten tot financiële ondersteuning uitsluitend overeenkomstig de doelstelling genomen. Waar de financiële ondersteuning zorgcentrum “Het Schild” betreft, worden deze besluiten meestal voorgedragen door de voorzitter en de penningmeester van het bestuur. Besluiten tot begiftiging van projecten voor oogzorg in Nederland en daar buiten (ontwikkelingslanden) worden voorbereid door een commissie bestaande uit drie bestuursleden, waaronder de oogarts in het bestuur. Daartoe vinden, indien nodig, gesprekken plaats met de aanvragers.

Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van de stichting geschiedt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt door een externe accountant, voorzien van een samenstellingsverklaring. Vervolgens stelt het bestuur de jaarrekening in een bestuursvergadering vast.

Periodiek vinden beleggingsbesprekingen met de huisbankier plaats, waarbij de beleggingen worden geëvalueerd. Sinds 2014 hanteert Stichting Beheer een eigen beleggingsstatuut waarvan de vermogensdoelstelling inhoudt dat het vermogen van Stichting Beheer op langere termijn, rekening houdend met inflatie, in stand dient te blijven.

De inkomsten

Deze worden hoofdzakelijk gegenereerd uit vermogen, bestaande uit waardepapieren, deposito’s, zorgcentrum “Het Schild”, enkele woningen en enkele landerijen. En voorts uit erfstellingen en legaten.

De bestedingen

Het bestuur ziet er nauwlettend op toe, dat de uitkeringen uitsluitend worden besteed in overeenstemming met het statutaire, sociale en maatschappelijk doel. Gezien de financieel ongewisse tijden en gezien de doelstelling van Stichting Beheer om het vermogen in stand te houden, volgt het bestuur de jaarlijkse uitgaven en de jaarlijkse opbrengsten van Stichting Beheer met precisie.

Code Goed Bestuur

In 2016 is Stichting Beheer lid geworden van FIN Vereniging van Fondsen in Nederland. Het FIN – overkoepelende organisatie van vermogensfondsen in Nederland – heeft met andere overkoepelende goede doelen organisaties een Code Goed Bestuur met de overheid onderhandeld.
De Code geeft een aantal voorwaarden, waaraan vermogensfondsen moeten voldoen, willen zij de hun toegekende belastingvoordelen behouden. Stichting Beheer heeft haar statuten overeenkomstig aangepast. Stichting Beheer dient jaarlijks de Verklaring Naleving FIN-normen Goed Bestuur in, die periodiek wordt getoetst. Dit is voor het laatst gebeurd in 2018.

Het beleid in 2020-2022

Zorgcentrum “Het Schild” is een relatief kleine zorginstelling in een steeds complexer wordende zorgwereld. Om haar plaats als “niche speler” in deze wereld te kunnen continueren, moet zij hoogwaardige zorg, onder andere conform het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, in een modern centrum met eersteklas voorzieningen aanbieden. Stichting Beheer ziet het als een belangrijke taak het zorgcentrum “Het Schild” daarin financieel te ondersteunen.

Stichting Beheer zet het beleid van degelijk onderhoud van zorgcentrum “Het  Schild” voort. Daartoe wordt jaarlijks door de staf van “Het Schild” een gedetailleerd onderhoudsplan opgesteld, gekoppeld aan een meerjarig onderhoudsplan. Jaarlijks bespreekt het bestuur van Stichting Beheer de onderhoudsplannen met het bestuur van “Het Schild”.
Stichting Beheer neemt een groot deel van de onderhoudskosten voor haar rekening, waarbij als uitgangspunt de gebruikelijke verdeling van onderhoudskosten tussen huurder en verhuurder wordt aangehouden.           

Daarnaast zal Stichting Beheer haar beleid voortzetten om voorzieningen in het zorgcentrum  “Het Schild”, die niet door de overheid gefinancierd worden, te betalen. Hierbij valt te denken aan specifieke hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden, onder andere op het terrein van communicatie en oriëntatie.

Stichting Beheer zal de financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in de oogzorg in Nederland voortzetten. Met deze ondersteuning bevordert Stichting Beheer de preventie en genezing van oogziektes.

Stichting Beheer zal de financiële ondersteuning van oogzorg in “arme landen” voortzetten.  Met deze ondersteuning worden belangrijke resultaten verkregen. Met  relatief kleine operaties kan blindheid c.q. slechtziendheid  worden opgeheven of voorkomen. De ondersteuning is met name ook gericht op verbetering van voorlichting aan en opleiding van blinden, opleiding van artsen en verpleegkundigen ter plaatse en op de opbouw van eigen medische en preventieve zorg in de betreffende landen.

Het vermogensbeheer zal gericht blijven op instandhouding van het vermogen. De opbrengsten uit vermogen zullen verkregen worden door middel van beleggingen in “veilige’ waardepapieren en deposito’s, en uit het (landelijk) vastgoed. Een en ander zonder winstoogmerk.
Bij het vermogensbeheer volgt het bestuur een conservatief en op de lange termijn gericht beleid.

Investeringen

De directie en raad van toezicht van Het Schild hebben de strategische beslissing genomen om hun cliënten de gelegenheid te geven tot het levenseinde in Het Schild te verblijven. Dat geldt ook voor dementerende bewoners. Gezien de specifieke eisen, die aan de verzorging van dementerende slechtzienden en blinden gesteld worden, dient hiervoor een aparte afdeling te worden gebouwd. Stichting Beheer heeft het voornemen een bijdrage te leveren aan de financiering van de bouw- en inrichtingskosten van deze afdeling. Het streven is dat met de planvorming van deze afdeling gedurende de looptijd van dit beleidsplan een aanvang wordt gemaakt.

Wolfheze,  6 december 2019.

mr. F.A.M. Knüppe
Voorzitter                                                  

mr. A.M. Bleeker – van Velzen
Secretaris

mr. P. Willemsen 
Penningmeester                                 

drs. S. Sijbrandij
Lid

mr. D.J. van Dijk
Lid