Beleidsplan Stichting Beheer Het Schild 2017-2019

Hier kunt u het beleidsplan downloaden (pdf).

Aard van de stichting

Stichting Beheer Het Schild (hierna: “Stichting Beheer”), werd op 30 maart 1904 opgericht en is gevestigd te Wolfheze, gemeente Renkum, alwaar kantoor wordt gehouden aan de Wolfhezerweg 101.

Volgens art. 2 van haar statuten, heeft Stichting Beheer ten doel, kort samengevat, het bevorderen in Nederland en elders in de wereld van de zorg voor visueel gehandicapten door middel van ontwikkeling en verbetering van verzorging, rehabilitatie, opleiding en wetenschappelijk onderzoek, door financiële ondersteuning en al hetgeen verder ter bereiking van deze doelstelling bevorderlijk kan zijn. In het bijzonder gaat het daarbij om de zorg voor blinden en slechtzienden  in het te Wolfheze aan vermeld adres geëxploiteerde zorgcentrum voor blinden en slechtzienden “Het Schild”.

Het zorgcentrum Het Schild is een speciaal voor slechtziende en blinde ouderen ingericht centrum met 119 woningen: deels zorgwoningen en deels aanleunwoningen. De zorgwoningen zijn bestemd voor mensen, die over een Wlz indicatie beschikken en intramuraal wonen. De aanleunwoningen zijn bestemd voor mensen, die huren en dus extramuraal wonen. Het zorgcentrum is volledig ingericht en ingesteld op slechtzienden en blinden. Zo is het gebouw voorzien van heldere looplijnen en zijn er o.a. geleideleuningen, voelbare aanduidingen, aanpassingen in de verlichting, brailleteksten en contrasterende kleuren aangebracht. Er worden aangepaste activiteiten aangeboden en alle medewerkers worden getraind in de omgang met en begeleiding van mensen met een visuele beperking. Schriftelijke informatie wordt in Het Schild altijd beschikbaar gesteld in verschillende leesvormen) grootletter, braille, gesproken vorm) en elke woning is voorzien van een webbox, een special voor slechtzienden en blinden ontwikkeld communicatiesysteem

Het Schild levert, afhankelijk van de behoeftes en indicaties van de bewoners, begeleiding, dagbesteding, ondersteuning en persoonlijke verzorging en verpleging. Ook een tijdelijk verblijf kan ter beschikking gesteld worden.

Voorts verleent Stichting Beheer financiële ondersteuning aan instellingen, die zich bezighouden met de opleiding, preventie, genezing en wetenschappelijk onderzoek  op het gebied van oogzorg in Nederland en daarbuiten. In de afgelopen jaren heeft Stichting Beheer giften gegeven aan instellingen zoals de Vrienden van het UMC Utrecht, Stichting Steunfonds Uitzicht, Voorleesdienst Blinden, Gelderse Blindenstichting, Stichting leer anderen helpen, Stichting Light for the World (vroeger: Stichting Dark and Light), Stichting Arunodaya Charitable Trust, MARC project Vanuatu, Mi ta Stimabo, Simavi, Stichting Eye Care Foundation en AMREF Flying Doctors voor projecten in Nederland, Azië, Afrika en Oceanië.

De gift aan de vrienden van het UMC Utrecht betrof een bijdrage aan een wetenschappelijk onderzoek getiteld “Onderzoek naar het diagnostische gat bij uveïtis patiënten”. Via de Stichting Steunfonds Uitzicht is een onderzoek met de naam “32 Genetics in Glaucoma patients of African descent, the GICA study” door het Erasmus MC, Rotterdam  mede gefinancierd.

Giften aan de Stichting Light for the World,, Stichting Arunodaya Charitable Fund, MSARC project Vanuatu, Stichting Eye Care Foundation en AMREF Flying Doctors betroffen projecten voor onder meer het uitvoeren van trachoom- en staaroperaties in Kenia, Tanzania en Oeganda (AMREF Flying Doctors), het uitbouwen van de capaciteit, de aanschaf van instrumenten, materialen en het ondersteunen van de uitviering van staaroperaties in Vietnam (Eye Care Foundation) en de financiering van oogklinieken voor de behandeling van trachoom en staar in rurale gebieden in Ethiopië (Light for the World).

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat thans uit vijf personen, die hun werkzaamheden vrijwillig en belangeloos (zonder honorarium) verrichten. Eén van de bestuursleden is een oogarts.

De zittingstermijn van een bestuurder is 5 jaar. Herbenoeming is één maal mogelijk.

Werkwijze

Het bestuur vergadert een aantal keren per jaar. Het bestuurslid, belast met het secretariaat, maakt daarvan verslagen op. In de vergaderingen worden besluiten tot financiële ondersteuning uitsluitend overeenkomstig de doelstelling genomen. Waar de financiële ondersteuning zorgcentrum “Het Schild” betreft, worden deze besluiten meestal voorgedragen door de voorzitter en de penningmeester van het bestuur. Besluiten tot begiftiging van projecten voor oogzorg in Nederland en daar buiten (ontwikkelingslanden) worden voorbereid door een commissie bestaande uit drie bestuursleden, waaronder de oogarts in het bestuur. Daartoe vinden, indien nodig, gesprekken plaats met de aanvragers. Het is te verwachten, dat de totale financiële ondersteuning aan genoemde partijen gedurende de looptijd van het Beleidsplan meer dan € 500.000.-  per jaar zal bedragen.

Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van de stichting geschiedt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Jaarlijks vindt een accountantscontrole plaats door een registeraccountant. In de jaarvergadering stelt het bestuur de jaarrekening vervolgens vast.
Periodiek vinden beleggingsbesprekingen met de huisbankier plaats, waarbij de beleggingen worden geëvalueerd. In 2014 hebben de bestuursleden een beleggingsstatuut getekend.

De inkomsten

Deze worden uitsluitend gegenereerd uit vermogen, bestaande uit waardepapieren, deposito’s, zorgcentrum “Het Schild”, enkele woningen en enkele landerijen. En voorts uit erfstellingen en legaten. In 2010 werden grond en opstallen van het Tuincentrum Davidse verkocht. De opbrengst werd toegevoegd aan het vermogen van Stichting Beheer. Fondsenwerving vindt niet plaats.

De bestedingen

Het bestuur acht er nauwlettend op, dat de uitkeringen uitsluitend worden besteed in overeenstemming met het statutaire,  sociale en maatschappelijk doel. Gezien de financieel ongewisse tijden en gezien de doelstelling van Stichting Beheer om het vermogen in stand te houden, houdt het bestuur verscherpt toezicht, dat de jaarlijkse uitgaven (giften en kosten) de jaarlijkse opbrengst niet overschrijden.

Code Goed Bestuur

In 2016 is Stichting Beheer lid geworden van FIN Vereniging van Fondsen in Nederland. Het FIN – overkoepelende organisatie van vermogensfondsen in Nederland – heeft met andere overkoepelende goede doelen organisaties een Code Goed Bestuur met de overheid onderhandeld.

De Code geeft een aantal voorwaarden, waaraan vermogensfondsen moeten voldoen, willen zij de hen toegekende belastingvoordelen behouden. Stichting Beheer heeft haar statuten overeenkomstig aangepast.

Het beleid in 2017-2019

Voortzetting van het beleid van degelijk onderhoud van zorgcentrum “Het  Schild”. Daartoe   wordt jaarlijks door de staf van “Het Schild” een gedetailleerd onderhoudsplan opgesteld, gekoppeld aan een meerjarig onderhoudsplan. Jaarlijks bespreekt het bestuur van Stichting Beheer de onderhoudsplannen met de directie van “Het Schild”.  Stichting Beheer neemt een groot deel van de onderhoudskosten voor haar rekening.  

Daarnaast zal Stichting Beheer haar beleid voortzetten om voorzieningen in het zorgcentrum  “Het Schild”, die niet door de overheid gefinancierd worden, te betalen. Hierbij valt te denken aan koeling, veiligheidsvoorzieningen en voorzieningen in tuin en park.

Het bestuur van Stichting Beheer ziet met zorg de belastingdruk op eigenaren van grote wooneenheden toenemen.

Stichting Beheer zal de financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in de oogzorg in Nederland voortzetten en zo mogelijk uitbreiden. Met deze ondersteuning aan Nederlandse ziekenhuizen en onderzoeksinstituten bevordert Stichting Beheer de preventie en genezing van oogziektes.

Stichting Beheer zal de financiële ondersteuning van oogzorg in “arme landen” voortzetten en zo mogelijk uitbreiden.  Met deze ondersteuning worden belangrijke resultaten verkregen. Met  relatief kleine operaties kan blindheid c.q. slechtziendheid  worden opgeheven of voorkomen. De ondersteuning is met name ook gericht op verbetering van voorlichting aan en opleiding van blinden en op de opbouw van eigen medische en preventieve zorg in de landen.

Het vermogensbeheer zal gericht blijven op instandhouding van het vermogen. De opbrengsten uit vermogen zullen verkregen worden door middel van beleggingen in “veilige’ waardepapieren, deposito’s en maximering van de opbrengsten uit het (landelijk) vastgoed. Een en ander zonder winstoogmerk.
Bij het vermogensbeheer volgt het bestuur een conservatief en op de lange termijn gericht beleid. Zorgcentrum “Het Schild” is een relatief kleine zorginstelling, die de toenemende concurrentie in de zorgwereld voelt. Om haar plaats als “niche speler” in deze wereld te kunnen continueren, moet zij excellente zorg in een modern centrum met eersteklas voorzieningen aanbieden. Het bestuur van Stichting Beheer ziet het als een belangrijke taak het zorgcentrum “Het Schild” daarin financieel te ondersteunen.

Investeringen

De directie en raad van toezicht van Het Schild hebben de strategische beslissing genomen om hun cliënten de gelegenheid te geven tot het levenseinde in Het Schild te verblijven. Dat geldt ook voor dementerende bewoners. Gezien de specifieke eisen, die aan de verzorging van dementerende slechtzienden en blinden gesteld worden, dient hiervoor een aparte afdeling te worden gebouwd. Stichting Beheer heeft toegezegd de kosten van bouw en inrichting van deze afdeling voor 24 cliënten te financieren. Stichting Beheer gaat ervan uit, dat de afdeling gedurende de looptijd van het beleidsplan gerealiseerd wordt.

Wolfheze,  6 december 2016.

mr. A.W.O. Jansen 
Voorzitter                                                  

mr. A.M. Bleeker – van Velzen
Secretaris

mr. P. Willemsen 
Penningmeester                                 

drs. S. Sijbrandij
Lid

mr. D.J. van Dijk
Lid